LAT RUS ENG

  
 
Kursi, semināri

Eiženijas iela 1, Rīga
LV-1007, Latvija

Talr. +371
26321858

E-pasts: attistiba@attistiba.lv

International Students from China :

T. +8613012879103

E-pasts: algimkontas@yahoo.com

International Students from Ukraine:

T.+380683675774 , +37129147126

E-pasts: kontasconsulting@yahoo.com


Filiālēs:

Daugavpilī:
M.T. +371 27767254
E-pasts: daugavpils@attistiba.lv

Rēzeknē:
T. +371 27767255,
T. +371 26406929,
E-pasts: rezekne@attistiba.lv


Smiltenē:
T. +371 27631581 , (pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 16.00-18.00, piektdienās 9.00 - 18.00)
T. +371 28613639
E-pasts: smiltene@attistiba.lv

__________________________

 

Darbnīca "Vērtības un ētika sociālā darbā"

Mērķis:

stratēģiski: ieinteresētības par dzīves ētiskiem pamatiem un par vērtību sistēmām pieaugums.

konkrēti: ētikas normu, principu izpratnes pieaugums vērtību izglītības kontekstā, jo īpaši – protot saskaņot ar sociālā darba nostādnēm, vajadzībām, gadījumiem.

Uzdevumi:

  a) palīdzēt rast izpratni par ētiku kā disciplīnu, kas veido un attīsta atbildības / pienākuma apziņu;
  b) parādīt sabiedrības procesu dažādību un sociālo mijiedarbību;
  c) palīdzēt izprast sabiedrības norises sasaistē ar morāli;
  d) palīdzēt izprast patiesās vērtības savā dzīvē;
  e) iemācīties atpazīt pseidovērtības;
  f) diskusiju un argumentāciju spēju veidošana un attīstīšana.
Saturs:
 • Indivīda (personas) attiecības ar sabiedrību
  1. Vērtības, normas, principi:
   • pamatvērtības, papildvērtības un specifiskais vērtībās;
   • ētikas kritēriju veidošanās vēsturiskais process;
   • ētikas un morāles, tikumības jēdzieniskā nozīme no sociālā darba viedokļa;
   • ētika kontekstā ar sabiedrības attīstību, sociālā darbinieka ētikas kodekss.
  2. Sociāli tikumiskā izvēle:
   • dažādās, pat pretējās sociālās un morālās normas, sociālās vides nozīme tajā;
   • izvēle, vadoties no morāles, tikumiski konflikti, to iespējamā risināšana;
   • vērtību un pseidovērtību (t.sk. atkarību) argumentācija, to izpratnes nozīme sociālajās attiecībās;
   • tolerances izpratne un robežas, nozīme indivīda un sabiedrības veidošanā.
Metodes:

lekcija, diskusijas, Venna diagramma, grupu darbs.

Sasniedzamie rezultāti:
  a) spēja pielietot savā dzīvē teorētiskās zināšanas par ētiku, vērtībām;
  b) izpratnes attīstīšanās par vērtībām un pseidovērtībām t.sk. sociālajās attiecībās;
  c) spēja no cita rakursa paskatīties uz zināmo, zināšanu salīdzinošā pārvērtēšana;
  d) prasmju attīstīšana ētikas normu un principu pielietošanā sociālajās attiecībās.